Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde
Bölcsődei igényfelmérés 2024.
Bölcsődei ellátással kapcsolatos felhívás


Tisztelt Szülők!


Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás felhívást tesz közzé, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) 2024. április 15-ig jelezheti az önkormányzatok felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § a) pontja alapján.)
36. § Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

Ha a bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik az önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) bekezdése alapján.)

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható, a gyermek három éves koráig, illetve ezen túl az óvodaérettség eléréséig.
(A 1997. évi XXXI. törvény 42/A. §-a alapján.)

A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, akkor egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc gyermek nevelhető, gondozható.
(A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49. § (1)-(2) bekezdése alapján.)

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll -
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.
(A 1997. évi XXXI. törvény 43/A. § (3) bekezdése és 43. § (3) bekezdése alapján.)


A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (8956 Páka Petőfi út 1.), vagy a Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsődében (8956 Páka, Ifjúság út 11., 8957 Csömödér, Rákóczi u. 16, 8948 Nova, Kossuth u. 6.) lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási, illetve nyitvatartási időben. A formanyomtatvány a z óvoda honlapjáról letölthető.


(A jogszabályok megtekinthetőek a www.njt.hu oldalon.)


Pákai Öveges József Óvodát Fenntartó Intézményi Társulás

video