Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsőde

BEÍRATKOZÁS

Óvodai, bölcsődei
beíratás a 2024/2025-ös nevelési évreBeíratásra várjuk azokat a gyermekeket a Pákai Öveges József Óvoda-Bölcsődébe:
• akik 2024. augusztus 31-ig, 3. életévüket betöltik, („A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” 2011. évi CXC. törvény [Köznev. tv. 8 §., (2)])
• akik 2024. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2,5. életévüket, és a 2024/2025-ös nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodát, ( Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településhez közigazgatásilag tartozó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.).
• Mini bölcsődénkbe, (A gyermekvédelmi törvény 42/A. § rendelkezési szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, illetve akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.)
• Előnyben részesül a bölcsődei felvételnél, amennyiben a gyermek szülője, vagy törvényes képviselője igazolja hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban van
A beiratkozás időpontja: 2024. április 23-24.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek anyakönyvi kivonata
• lakcímkártyája
• szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
• gyermek TAJ kártyája
A felvételről az óvoda vezetője írásban tájékoztatja a szülőket!

Tisztelettel: Magai-Király Eszter
igazgató

video